Termeni si conditii

Prezentul contract de prestari servicii de gazduire site-uri web si inregistrare domenii reprezinta un contract cu SC ACTIV NET SRL si trebuie acceptat inainte de comandarea oricarui serviciu de pe site-urile activ.net, activnet.info, futurehost.ro sin cloud.ro. Orice comanda este confirmata de client prin acceptarea si plata facturii.  Am luat la cunostinta si sunt de acord cu contractul de prestari servicii si prin apasarea butonului finalizeaza comanda reprezinta o acceptare din partea Clientului a ofertei, in conditiile stipulate de art. 9 din Legea comertului electronic 365/2002. Selectarea optiunii finalizeaza comanda reprezinta o semnatura electronica, in sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnaturii electronice 455/2001, avand aceiasi valoare cu o semnatura olografa.

Etapele tehnice pentru incheierea contractului presupun selectarea comenzii, citirea si acceptarea prezentului contract de prestari servicii si confirmarea comenzii prin apasarea butonului finalizeaza comanda.

1. Partile contractante
SC ACTIV NET SRL, cu sediul social in Str. Rusu Sirianu nr 8, Arad , judetul Arad, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arad sub nr. J02/407/2008, cod unic de identificare 23409455, atribut fiscal RO, in calitate de Prestator.
Persoana juridica sau persoana fizica identificata prin datele introduse in formularul de comanda, informatii care se regasesc in facturile transmise catre client, avand calitatea de Client.
Facturile emise devin parti integrante ale prezentului contract.

Clientul garanteaza corectitudinea datelor introduse in formularul de comanda si faptul ca ele sunt conforme cu realitatea. In conditiile in care datele introduse contin erori, acestea pot fi corectate accesand contul de client, utilizand numele de utilizator si parola asociata acestuia. Introducerea de date false sau incorecte de catre Client duce la rezilierea, de plin drept, fara notificare si fara indeplinirea unor alte formalitati, a acestui contract. Clientul este responsabil inclusiv pentru actiunile angajatilor proprii sau a tertilor ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispozitia acestuia de catre Prestator.
Clientul poate fi orice persoana juridica sau fizica cu varsta de peste 16 ani, care are sau obtine acces la serviciile Prestatorului, prin orice mijloc de comunicare disponibil (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare deja existent, care necesita crearea si utilizarea unui cont de utilizator.

2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de inregistrare, transfer sau prelungire de nume de domeniu, servicii de gazduire web si e-mail, servicii de gazduire servere virtuale private.
2.2. In situatia in care Clientul doreste modificarea sau suplimentarea serviciilor poate solicita acest lucru Prestatorului. Aceste modificari se vor reflecta in facturile emise ulterior.
2.3. Clientul intelege si este de acord cu faptul ca, in cazul achizitiei de servicii, anumite operatii tehnice ce includ dar nu se limiteaza la: crearea si transferarea site-urilor web, popularea bazelor de date, adaugarea de casute de e-mail precum si alte operatii puse la dispozitia Clientului cad exclusiv in sarcina sa.

3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada egala cu cea selectata la realizarea comenzii in site. Ulterior, contractul se prelungeste cu perioade egale cu cea initiala, atata vreme cat ambele parti continua sa isi indeplineasca obligatiile reciproc asumate.
3.2. Contractul poate fi intrerupt in orice moment cu un preaviz de 15 zile.

4. Termene si conditii de plata
4.1. Plata contravalorii serviciilor devine scadenta in 30 zile de la momentul facturii fiscal de catre Prestator.
4.2. Prestatorul va emite prima factura chiar la momentul semnarii contractului. Ulterior, Prestatorul va emite factura cu 30 zile inainte de expirarea perioadei platite, pentru o perioada egala cu ultima perioada platita de Client sau pentru o alta perioada stabilita de comun acord cu Clientul.
4.3. Clientul accepta sa achite contravaloarea serviciilor in avans fata de perioada furnizarii acestora.
4.4. Clientul intelege si este de acord ca, in situatia in care plata nu este confirmata in cel mult 30 zile de la expirarea ultimei perioade platite, informatiile incarcate de Client, sau de orice alta terta persoana in contul Clientului, pot fi sterse.
4.5. Pretul serviciilor este evidentiat in instiintarile de plata emise si este conform cu oferta de pe site. Plata se va face in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.

5. Data inceperii contractului
5.1. Partile convin ca data inceperii furnizarii serviciului sa fie data trimiterii de Prestator catre Client a informatiilor de acces la serviciul comandat, inclusiv nume de utilizator si parola.
5.2. Inceperea furnizarii serviciului poate fi decalata, daca Prestatorul accepta acest lucru.

6. Incetarea contractului
6.1. Prezentul contract poate inceta prin acordul partilor.
6.2. Prestatorul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in intarziere si fara orice alte formalitati, in situatia in care: Clientul nu-si respecta obligatia de plata a sumelor datorate potrivit prezentului contract

 • Clientul incalca vreuna din obligatiile pe care si le-a asumat in acest contract
 • se constata ca Clientul a prezentat informatii false, incorecte sau incomplete
 • impotriva Clientului sunt initiate proceduri de insolventa, lichidare sau faliment
 • Clientul manifesta rea-credita in executarea contractului, denigreaza sau aduce prejudicii de imagine Prestatorului

6.3. Clientul poate considera prezentul contract ca fiind reziliat in situatia in care Prestatorul nu livreaza serviciile la parametrii contractati si nu remediaza problema in decurs de 10 zile de la primirea notificarii din partea Clientului, notificare ce descrie in detaliu defectiunea aparuta.
6.4. In cazul in care prezentul contract inceteaza din orice motiv, Clientul are obligatia de a plati serviciile furnizate precum si taxele datorate inainte de incetarea contractului, reducerile acordate pentru intreaga perioada contractuala, inclusiv orice suma datorata ca urmare a asumarii raspunderii sale pentru utilizarea neacceptabila a serviciilor.
6.5. In cazul incalcarii clauzelor contractului de catre Client, Prestatorul va pastra, cu titlu de daune-interese, orice suma platita in avans de catre Client si nu va fi obligat la restituirea contravalorii serviciilor neefectuate catre Client.

7. Confidentialitatea
7.1. Prestatorul va depune toate diligentele pentru a pastra confidentialitatea datelor Clientului, stocate sau transferate prin intermediul Prestatorului. Aceste date includ si fisierele site-urilor, baze de date sau e-mailuri.
7.2. Odata cu semnarea prezentului contract, Clientul va primi un nume de utilizator si o parola de acces in panoul de control prin intermediul caruia va putea administra serviciile achizitionate. Schimbarea parolei, se poate face doar in baza unei autentificari prealabile folosind datele de contact din contul acestuia.
7.3. Prestatorul nu verifica contintul stocat sau distribuit de catre Client sau orice alt tert in numele Clientului, si in consecinta nu poate fi facut responsabil in nici un caz pentru acesta. Cu toate acestea, in conditiile in care Prestatorul este notificat de catre o autoritate competenta in conformitate cu Legea comertului electronic 365/2002, acesta va putea actiona rapid in vederea eliminarii sau blocarii accesului la acel continut care face obiectul notificarii.
7.4. Atunci cand se prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu contractul incheiat, fiecare parte se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar fara a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) GDPR 2016/679, legii 190/2018, precum si legislatiei de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania (A.N.S.P.D.C.P.) le poate emite din cand in cand in legatura cu acestea.
7.5. Fiecare parte va putea cere celeilalte parti divulgarea datelor cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii sai responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta, fara a avea un caracter limitativ in: nume, prenume, functie, numar de telefon, adresa de email, semnatura, date de identificare unica (CNP/serie si numar CI/BI). Aceste date sunt folosite exclusiv in interesul executarii prezentului contract, in virtutea faptului ca ele reprezinta date de contact ale angajatilor sau reprezentantilor partilor. Cererea oricaror date suplimentare ar trebui sa tina cont de principiul minimizarii datelor si ss fie temeinic justificata.
7.6. Acolo unde legea prevede altfel, fiecare parte care divulga infomatii cuprinzand date cu caracter personal in legatura cu angajatii/reprezentantii sai, trebuie sa furnizeze o nota de informare a persoanelor vizate, informandu-le pe acestea in mod corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, impreuna cu o imputernicire in baza careia procesarea efectiva sa aiba loc.
7.7. Atunci cand obiectul contractului vizeaza servicii de gazduire web, gazduire e-mail sau gazduire servere virtuale private, Prestatorul are calitatea de persoana imputernicita de Client sa prelucreze datele personale doar in numele Clientului si in conformitate cu instructiunile acestuia. Cade in sarcina Clientul datoria de a stabili lista de instructiuni si norme specifice de prelucrare a datelor.
7.8. Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care intre parti nu se stabileste o lista de instructiuni specifice, partile convin ca fiecare sa determine, in mod independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare si masurile de prevenire a breselor de securitate pentru datele cu caracter personal din propriul sistem informational si in legatura cu contractul incheiat.
7.9. Partile convin ca nu accepta vreo raspundere pentru orice prosibila incalcare de catre cealalta parte a legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
7.10. Fiecare parte va putea solicita celeilalte punerea la dispozitie a listei de parteneri terti care prelucreaza datele transferate intre acestea.
7.11. Persoana responsabila cu protectia datelor este Paul Stoica, avand numarul de telefon numarul de telefon +40.748309925 si adresa de e-mail dpo@activ.net

8. Generalitati privind serviciile, garantii si raspunderi
8.1. Prestatorul garanteaza ca serviciul pe care il va furniza va fi in conditii normale de operare. Disponibilitatea serviciului (uptime) se masoara pentru o luna calendaristica, excluzand perioadele de intretinere. Prin conditii normale de operare se intelege o disponibilitate garantata a serviciului de 99.5%.
8.2. Perioadele de intretinere vor fi programate in timpul noptii si vor fi anuntate cu cel putin 4 ore inainte, exceptand situatiile de urgenta.
8.3. In cazul unui uptime mai mic decat cel garantat, Prestatorul va credita la cererea Clientului contul acestuia, procentual din valoarea abonamentului lunar astfel: 10% pentru uptime intre 99.5% si 99%

 • 25% pentru uptime intre 99% si 98%
 • 50% pentru uptime intre 98% si 95%
 • 75% pentru uptime intre 95% si 90%
 • 100% pentru uptime sub 90%

8.4. Cu exceptia celor prevazute mai sus, Prestatorul nu poate fi facut raspunzator pentru prejudicii, oricare ar fi acestea, a caror existenta Clientul ar pune-o pe seama nefunctionarii corespunzatoare a serviciilor Prestatorului.
8.5. Prestatorul nu raspunde si nu este responsabil pentru neexecutarea serviciului, pentru orice alta degradare a serviciului sau pentru orice intarziere in furnizarea acestuia, care: poate fi atribuita actiunilor, omisiunilor sau lipsei de cunostinte tehnice a Clientului

 • survine in orice perioada de intretinere planificata a Prestatorului
 • se datoreaza evenimentelor de forta majora dupa cum sunt descrise in prezentul contract
 • se datoreaza suspendarii din cauza neplatii serviciului de catre Client
 • se datoreaza suspendarii din cauza incalcarii termenilor si conditiilor de utilizare de catre Client

8.6. Prestatorul nu este responsabil de prejudiciile inregistrate de Client datorita divulgarii cu sau fara intentie de catre acesta a parolelor si datelor de acces la produsele oferite ori serviciile prestate in baza acestui contract, oricare ar fi aceste daune.
8.7. Prestatorul are dreptul sa solicite Clientului sumele platite de acesta cu titlu de daune, precum si a costurilor aferente acestor sume, precum si a daunelor suferite, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor, inclusiv a costurilor indirecte si a celor datorate tertilor ca urmare a raspunderii Prestatorului cauzate de actele abuzive, delictuale sau frauduloase ale Clientului. Clientul este direct si singur raspunzator fata de Prestator sau terti in cazul in care aduce prejudicii acestora prin actele sau faptele sale neconforme cu prezentul contract sau cu legislatia in vigoare din Romania.
8.8. Prestatorul nu va fi raspunzator fata de Client sau terte persoane pentru nici o dauna, pierdere de profit, beneficii nerealizate, ratarea unor oportunitati de afaceri sau alte pierderi suferite de Client sau terte persoane, direct sau indirect, ca urmare a folosirii produselor si serviciilor Prestatorului. In toate cazurile, raspunderea Prestatorului este limitata la valoarea unei luni de abonament platite de Client.

9. Termeni si conditii generale
9.1. Clientul se obliga sa utilizeze reteaua de Internet si serviciile Prestatorului intr-o maniera conforma cu scopurile vizate si doar in scopuri legale. Clientul nu are permisiunea sa utilizeze reteaua si serviciile Prestatorului: pentru a transmite, a distribui sau stoca material care incalca vreun act normativ aplicabil

 • intr-o maniera care sa duca la incalcarea vreunui drept de proprietate, intimitate sau a altor drepturi
 • daca utilizarea este necinstita, defaimatore, calomniosa, amenintatoare, abuziva
 • daca utilizarea contine un virus, worm, troian sau orice componenta de natura sa produca defectiuni
 • contine oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau orice alte materiale de natura inselatoare
 • intr-o maniera care poate angaja raspunderea penala sau civila a Prestatorului
 • pentru trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) catre o terta parte
 • gazduirea unor site-uri web promovate prin mesaje comerciale nesolicitate
 • accesarea sau incercarea de a accesa un calculator fara acceptul proprietarului
 • accesarea sau incercarea de a accesa o retea de calculatoare fara acceptul proprietarului
 • crearea, stocarea si/sau distribuirea de continut pornografic
 • contrafacerea oricarui header TCP/IP sau de e-mail
 • folosirea sau accesarea unei retele IRC
 • stocarea si/sau distribuirea de materiale video si/sau audio fara licenta
 • initierea oricarui fel de atac catre o alta retea de calculatoare, inclusiv a Prestatorului
 • folosirea de programe de tip peer-to-peer
 • folosirea excesiva a resurselor afectand buna functionare a serviciilor oferite de Prestator altor clienti

9.2. Prestatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru vreun material creat, stocat sau distribuit pe sau prin reteaua si serviciile Prestatorului care nu este expediat de sau la cererea Prestatorului. Prestatorul nu monitorizeaza si nu exercita nici un control asupra acestor materiale, dar isi rezerva dreptul de a face acest lucru in masura in care este cerut de legea aplicabila. Prestatorul nu este raspunzator pentru continutul niciunui site web, altele decat cele care apartin direct Prestatorului.
9.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a bloca accesul Clientului la anumite adrese IP in cazul detectarii de activitati suspecte. Acestea includ, fara a se limita la: incercari multiple de autentificare eronate, incercari de fortare a serviciilor (injection), trimiterea de mesaje in masa sau simultan catre multi destinatari, adrese IP marcate in liste uzuale de SPAM sau abuzuri, etc.
9.4. Clientul nu poate expedia mesaje care nu au fost solicitate, inclusiv, fara a se limita la, pachete de reclame comerciale sau anunturi de informatii nesolicitate (denumite SPAM). Nu se accepta nici promovarea prin astfel de metode ale site-urilor gazduite in reteaua Prestatorului prin utilizarea unor servicii externe pentru expeditia mesajelor.
9.5. Clientul nu are permisiunea sa utilizeze serviciile Prestatorului pentru expedierea de mesaje in maniera excesiva sau cu continut rau intentionat.
9.6. Prestatorul are dreptul de a suspenda total sau partial furnizarea serviciului catre Client prin blocarea adreselor IP alocate Clientului in cazul in care catre Client se initiaza un atac de tip informatic, iar blocarea adreselor IP este singura metoda de a asigura buna functionare a serviciilor catre alti clienti ai Prestatorului.
9.7. In cazul in care Prestatorul considera ca Clientul a incalcat vreo prevedere a acestui capitol, acesta va primi un avertisment scris. In functie de natura si gravitatea faptei, Prestatorul poate decide suspendarea temporara a serviciilor furnizate pana cand Clientul accepta sa se abtina de la orice alte incalcari viitoare ale acestor prevederi. Clientul despre care Prestatorul stabileste ca a comis o a doua incalcare a oricarei prevederi din acest capitol va fi supus unei suspendari sau intreruperi imediate a serviciilor furnizate.
9.8. In cazul unor incalcari repetate, evidente sau cu rea-credinta a articolelor acestui capitol sau a unor incalcari extrem de grave, Prestatorul isi rezerva dreptul de a decide intreruperea imediata a serviciilor furnizate si la plata de daune-interese.

10. Termeni si conditii ale serviciului de inregistrare a numelor de domenii
10.1. Clientul intelege ca Prestatorul efectueaza doar intermedierea rezervarii numelor de domenii care sunt inregistrate in conformitate cu termenii si conditiile Registrului aferent tipului de domeniu inregistrat. Clientul intelege ca acceptarea acestor termeni reprezinta un contract intre el si Registru, iar Prestatorul este un tert fata de acest contract.
10.2. Pentru inregistrarea numelor de domeniu din gama .ro, Clientul este de acord cu Contractul de Inregistrare si cu Regulile de Inregistrare impuse de RoTLD.
10.3. Clientul isi asuma intreaga responsabilitate privind datele completate in formularul online. Trimiterea formularului online constituie o garantie pentru Registru ca Clientul are dreptul sa foloseasca numele de domeniu trimis. Clientul nu va implica Prestatorul sau Registrul in litigii sau alte daune produse in urma utilizarii numelui de domeniu respectiv. Acceptarea unei aplicatii si inregistrarea unui nume de domeniu nu inseamna ca Prestatorul sau Registrul recunoaste ca cel ce a inregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul legal de a folosi acea denumire, de exemplu cazul numelor de domenii ce se refera la marci inregistrate, nume de firma sau de personalitati cunoscute.
10.4. Cand un nume de domeniu a fost inregistrat sau este in curs de inregistrare de o alta persoana juridica sau fizica, este responsabilitatea Clientului care ar dori sa inregistreze acest nume de domeniu (altul decat detinatorul momentan al acestuia) sa cerceteze datele existente si sa initieze procedura legala impotriva detinatorului existent, daca crede ca acesta nu este in drept sa foloseasca numele de domeniu respectiv. Partile din acest contract recunosc si sunt de acord ca Prestatorul sau Registrul nu pot arbitra disputele referitoare la inregistrarea si utilizarea numelor de domenii.
10.5. In cazul in care Registrul de domenii proceseaza cererile de inregistrare doar dupa confirmarea platii, la randul sau Prestatorul va trimite mai departe cererile Clientului doar dupa confirmarea platii in contul Prestatorului. Prestatorul nu este raspunzator pentru eventuala inregistrare a domeniilor de catre o terta parte, in intervalul dintre completarea formularului si confirmarea propriu-zisa a platii.
10.6. Prestatorul nu garanteaza in nici un fel inregistrarea numelor de domenii ci doar preia cererile Clientului si le transmite mai departe Registrului de domenii. De asemenea Prestatorul nu poate garanta corectitudinea informatiilor furnizate de catre Registrul de domenii (disponibilitatea anumitor domenii, datele de expirare, etc.).

11. Notificari si comunicari contractuale
11.1. Orice notificare va fi facuta in scris si transmisa partii careia ii este adresata la adresa prevazuta in acest contract sau la noua adresa in cazul in care aceasta s-a schimbat si a fost comunicata. De asemenea, partile cad de acord ca trimiterea facturii de catre Prestator sa se faca prin intermediul e-mail-ului, la adresa de e-mail specificata in comanda aferenta prezentului contract.
11.2. Notificarile pot fi transmise prin orice alt mijloc de natura a asigura confirmarea primirii lor de catre destinatar.
11.3. Clientul se angajeaza sa notifice Prestatorul de orice schimbare a informatiilor furnizate in momentul incheierii contractului, survenita pe durata prezentului contract, in special acele modificari privind sediul social sau domiciliul, forma juridica sau denumirea persoanei juridice, precum si schimbarea persoanelor de contact sau a datelor de contact.

12. Forta majora
12.1. Forta majora exonereaza partile de raspunderea pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin.
12.2. Prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, aparut dupa intrarea in vigoare a prezentului contract si care impiedica partile sa-si execute, integral sau partial, obligatiile contractuale. Prin forta majora se inteleg situatii similare celor din exemplele urmatoare, fara a se limita la acestea: razboi, acte de terorism, miscari sociale, calamitati naturale, inundatii, cutremure, incendii, intreruperi prelungite in alimentarea cu energie electrica, etc.

13. Dispozitii finale
13.1. Prezentul contract reprezinta vointa partilor, este supus Legii din Romania si se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare. Orice neintelegeri legate de incheierea, interpretarea, executarea si incetarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila. In caz de nesolutionare a disputelor pe cale amiabila, partile se pot adresa instantei competente din Arad.
13.2. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecinta, daca orice astfel de prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinta potrivit legii, aceasta nu va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale acestui contract iar partile vor depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat mai putin posibil de prevederea inlocuita.
13.3. Prezentul contract se completeaza cu informatiile din factura trimisa Clientului de catre Prestator, inclusiv datele de identificare ale clientului, explicitarea serviciilor oferite si determinarea pretului, care devin parte integranta a prezentului contract.
13.4. Succesorii legali ai partilor se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul contract.
13.5. Acest contract este incheiat in data acceptarii prevederilor sale de catre Client asa cum este precizat in prima factura emisa de Prestator. Contractul se considera incheiat la Arad, Romania.